Wij als vaste planten kweker richten ons op het kweken en verkopen van vaste planten, zowel nationaal als internationaal . We zijn een commercieelbedrijf wat in sommige gevallen gebruik zal maken van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij u graag duidelijk maken wat wij hiervan gebruiken en waarvoor we dit gebruiken.

Graag willen wij voorop stellen dat we enkel en alleen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u hier vrijwillig toestemming voor heeft gegeven. Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens beschermt worden. Hierbij houden wij ons aan de gestelde eisen die ze stellen vanuit de Privacy Wetgeving:

Wij moeten duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Dat doen wij door middel van deze privacyverklaring.Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.Webbezoekers eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist. (Wij maken geen gebruik van Cookies)Gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Hierbij wordt altijd toestemming gevraagd.Wanneer wij gegevens delen, maken we afspraken met derde partijen om er voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan het gevraagde.Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.Het recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wanneer maken wij gebruik van uw persoonsgegevens?

Wanneer u een bestelling bij ons plaatstEen offerte/ informatie aanvraagtDe nieuwbrief ontvangt (u zich hier vrijwillig voor heeft aangemeld)Bij beveiliging en optimalisering van de website (Wij maken geen gebruik van Cookies op onze website)

Hierbij maken we voornamelijk gebruik van uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.

Ook zorgen wij ervoor dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Rechten van de betrokkenen

U heeft te allen tijde recht op inzage in uw gegevens binnen ons bedrijf.

Hierbij kunt u ons verzoeken om een correctie te maken of voor eventuele verwijdering van de persoonsgegevens. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn. Ook heeft u het recht om de verleende toestemming in te trekken.

U heeft recht op Dataportabiliteit, dit wil zeggen, overdraagbaarheid van persoonsgegevens. In de AVG (artikel 20) wordt dit het ‘recht om gegevens over te dragen’ genoemd. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen welke wij van u hebben. Op deze manier kunt u uw gegevens makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunt u vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Dit doen wij niet zonder uw toestemming.

Ook heeft u recht op het Klachtrecht, heeft u ondanks ons zorgvuldig gebruik van uw persoonsgegevens toch een klacht over het gebruikt? Dan horen wij dat graag van u.

Telefoon:+31(0)165- 55 16 66

Maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08:00 – 16:30

Contactpersoon:Sicco de Boer

Email: kantoor@noordhoekschijf.nl

Contactformulier:Deze kunt u vinden bij ons op de website.

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de Privacy Wetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

(Websites van) Derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de betreffende website die privacyverklaring voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Inwerktreding Privacy Statement: 25 mei 2018.